Algemene Voorwaarden Jacuzzi huren Shisha Taxi 040

Voorwaarden met ingang van 01-08-2020 (VOLUIT 1 AUGUSTUS 2020)

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, tussen Shisha Taxi 040 (hierna verhuurder) en huurder.

Artikel 2 Offertes
2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden verhuurder nimmer.
2.2 Een uitgebrachte offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening offerte.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Overeenkomsten tussen verhuurder en huurder is tot stand gekomen na een reservering door de huurder; via de de website van www.shishataxi.nl, per e-mail bericht,  per WhatsApp bericht, per telefoon gesprek, en deze bevestigd is door de verhuurder d.m.v.; een e-mail bericht, een WhatsApp bericht, een telefoon gesprek of door het opmaken van een schriftelijk contract. Dit geldt ook voor e-mails waarin akkoord is gegeven op een aanbod gedaan door verhuurder.

Artikel 4 Annulering huurovereenkomst
4.1 Huurder kan de overeenkomst tot huur kosteloos annuleren zoals bedoeld is in Artikel 3.1. De overeenkomst zal dan worden opgeschort.

Artikel 5 Gebruiksvoorwaarden huurder
5.1 Alle gehuurde materialen dienen door de huurder op zorgvuldige wijze gebruikt te worden. Eventuele verstrekte aanwijzingen of gebruiksvoorwaarden dienen ten alle tijden te worden nageleefd.
5.2 De huurder dient ten aller tijde alle geleverde/gehuurde materialen schoon/droog terug te geven. Zware bevuiling dient wel altijd door de alle huurders te worden gereinigd.
5.3 Het is de huurder verboden om de jacuzzi en toebehoren bloot te stellen aan temperaturen onder 5°C. Bij temperaturen onder de 5°C dient de huurder er voor te zorgen dat gehuurde materialen in een ruimte worden geplaatst dan wel opgeslagen, die warmer is dan 5°C.

5.4 De huurder is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik zowel als opslag van de jacuzzi.

5.5 Verder wordt verwacht dat de huurder een geaccepteerde locatie kiest waar de jacuzzi op locatie voldoende kan functioneren waarin als voorbeeld genoemd wordt in artikel 5.3.

5.6 Schade aan de gehuurde materialen, ontstaan tijdens de huurperiode dienen direct te worden gemeld aan de verhuurder.
5.7 De huurder is ten volle verantwoordelijk voor de gehuurde materialen gedurende de huurperiode. De huurder dient zich zo nodig passend te verzekeren.
5.8 De huurperiode vangt aan vanaf de dag zoals omschreven in Artikel 3.1 en eindigt pas na terug ontvangst en controle door de verhuurder van alle gehuurde materialen uit de overeenkomst.
5.9 Het is de huurder verboden wijzigingen of reparaties uit te voeren of te laten uitvoeren alleen dan na overleg en uitdrukkelijke toestemming door verhuurder.

Artikel 6 Transport
6.1 Huurder draagt de kosten en het risico van het transport, inclusief laden en lossen. Dit is alleen anders indien het materieel door of namens verhuurder wordt getransporteerd. In dat laatste geval zijn uitsluitend de transportkosten voor rekening van huurder, indien overlegd.
6.2 Het transport door de verhuurder is naar een door huurder opgegeven plaats en op een voor het transportmiddel bereikbare plaats.
6.3 Verhuurder bericht huurder zo nauwkeurig mogelijk over de bezorg- en/of ophaaltijden. Huurder kan aan de opgegeven tijdstippen geen rechten ontlenen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal van de gehuurde materialen, opgetreden of veroorzaakt tijdens de huurperiode. Daaronder wordt niet verstaan schade als gevolg van normaal gebruik, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspectie door verhuurder na afloop van de huurperiode.
7.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door het materieel. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken van huurder of derden op vergoeding van dergelijke schade.
7.3 Indien huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden, zullen alle door verhuurder te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van huurder komen.
7.4 Indien verhuurder aansprakelijk is voor de door huurder geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag van de directe schade tot een maximum van de huurprijs. Verhuurder is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

Artikel 8 Overschrijding huurtermijn
8.1 De gehuurde materialen dienen uiterlijk op de in de huurovereenkomst omschreven datum en tijd geretourneerd worden en/of klaarstaan om door verhuurder opgehaald te worden.
8.2 Indien verhuurder de gehuurde materialen niet op de omschreven datum retourneert kan een boete in rekening worden gebracht door verhuurder. Deze boete bedraagt per dag 50% van de waarde van de huurovereenkomst met een minimum van € 100.

Artikel 9 Beschadigingen
9.1 De huurder inspecteert bij het afleveren door de verhuurder of bij het ophalen de gehuurde materialen op gebreken of beschadigingen.
9.2 Niet gemelde beschadigingen door de huurder aan de verhuurder komen voor rekening van de huurder.
9.3 Alleen beschadigingen of gebreken op de huurovereenkomst aangetekend worden gezien als vooraf aan de verhuurder gemelde gebreken.

9.4 De borg bedraagt €200,00. Deze zal teruggegeven worden aan de huurder zodra de jacuzzi weer ingeleverd is en volledig functioneert.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 De door huurder gehuurde materialen blijven ten alle tijden eigendom van verhuurder.
10.2 Huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken van derden op de gehuurde materialen van verhuurder.
10.3 Het is de huurder niet toegestaan gehuurde materialen te verpanden, te verhuren of anderszins te bezwaren.

Artikel 11 Verplichtingen verhuurder
11.1 De verhuurder is verantwoordelijk voor correcte levering. Daaronder wordt mede verstaan producten met een houdbaarheidsdatum die afloopt na de huurperiode

Artikel 12 Betaling
12.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt betaling binnen veertien dagen na dagtekening factuur.
12.2 Verhuurder kan een vooruitbetaling verlangen van (een deel) van de huursom.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen huurder en verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen verhuurder en huurder die mochten ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verhuurder, tenzij schriftelijk anders overeenkomen.
13.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud overeenkomt met de bedoeling.